1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Stutfotografie.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Stut fotografie worden aangepast.
2. Fotoreportages
1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Stutfotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.

2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Stutfotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Stutfotografie deze selectie heeft gemaakt. Stutfotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoo
rdelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Stutfotografie niet geschikt zijn om te tonen.

2. U ontvangt altijd alleen nagewerkte JPEG bestanden. RAW bestanden zullen nooit verstuurd worden. 
3. Boekingen
1. Een bruidsreportage boeken kan: via het formulier op de site, per post of per e-mail.
2. Eventuele reiskosten van Stutfotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Stutfotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale kostprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de overeenkomst van Stutfotografie.
5. Het boeken van een bruidsreportage is niet verblijvend. Indien een reservering door de klant wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. In het geval dat Stutfotografie niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, heeft u recht op teruggave van (het reeds betaalde deel van) de aanbetaling.
6. Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regenvoorspellingen Stutfotografie toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door dan betaalt u de kosten die Stutfotografie heeft moeten maken.
7. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
4. Betalingen & levertijd
1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling in Heerjansdam afhalen en contant betalen bij aflevering. Of de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
5. Fotoproducten zijn fragiel. Kiest u ervoor de bestelling te laten verzenden per post? Dan is de bestelling vanaf het moment van verzending voor uw risico.
6. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.
5. Cadeaubonnen
1. U kunt bij Stutfotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf € 25,- of een door u te bepalen bedrag.
2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.
4. Een cadeaubon is 2 jaar geldig na afgifte door Stut
fotografie.
5. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage.
6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
7. Een cadeaubon kan in delen gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.
8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.
6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelfverantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.
7. Auteursrechten & Publicaties
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Stutfotografie, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Stutfotografie.                                                             
3. Stutfotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden (oa op social media). Stutfotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. Stutfotografie mag daarbij de foto’s echter niet wijzigen of bewerken.
4. Opdrachtgevers verkrijgen een licentie voor de publicatie van de foto’s op social media, mits onder naamsvermelding van Foto: Mirjam Stutvoet” of “Foto: stutfotografie.nl”.                                                                5. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels.
6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Stutfotografie. zoals vermeld in artikel Auteurswet 1912 in acht te nemen.
8. Elk gebruik van een werk van Stut fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Stut fotografie.
9. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Stutfotografie, rekent fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
10. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
8. Licenties
1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Stutfotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
4. Indien door Stutfotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
Stutfotografie
Koekoeksbloem 14, 2995 TM Heerjansdam
KvK 76770265 | Btw NL003115058B73
© 2020 Mirjam Stutvoet | Alle rechten voorbehouden.
Back to Top